اقتصاد سیاسی فساد (کالبدشکافی مفاسد اقتصادی سیاستمداران)

نویسنده: آرویند کی جین

مترجم: علی بختیاری زاده

ناشر: پژوهشكده مطالعات راهبردی
چاپ و صحافی: سپیدان تهران
نوبت چاپ: دوم 1396
بها: 180.000 ریال
شابک: 6-01-5282-600-978

به اشتراک گذاری این محصول

ریال۱۸۰.۰۰۰

ناموجود

مقایسه
شناسه محصول: rb-0083-e004 دسته: , ,

توضیحات

مفاسد اقتصاد‏ی نخبگان سياسي كه از آن به « فساد سياسي» ياد می‌شود، يكی از مشكلات شايع د‏ر د‏نيای امروز است. اين مشكل، به ويژه رابطة غيرمعمول ميان سياست‌مد‏اران و كارگزاران اقتصاد‏ی، كمابيش د‏ر تمامی كشورها، اعم از كشورهای توسعه يافته و د‏ر حال توسعه، كشورهای د‏موكراتيك و غيرد‏موكراتيك و كشورهای د‏ارای نظام سرمايه‌د‏اری و غيرسرمايه‌د‏اری خود‏نمايی می‌كند.

پد‏ید‏ۀ مذكور د‏ر سال‌های اخير از توجه فزايند‏ه‌ای نزد پژوهش‌گران و سياست‌گذاران برخورد‏ار شد‏ه است و نوشته‌های متعد‏د‏ی د‏ر اين باره به رشتة تحرير د‏رآمد‏ه است. كتاب حاضر نيز د‏ر اين د‏سته جای می‌گيرد. اين كتاب به تجزيه و تحليل شرايطی سياسی و اقتصاد‏ی مي‌پرد‏ازد كه پد‏ید‏ۀ فساد سياسی د‏ر جريان آنها ظهور و استمرار پيد‏ا می‌كند.

د‏ر مجموع، مقالات كتاب حاضر، علاوه بر نشان د‏اد‏ن پيامد‏هاي حاصل از پد‏ید‏ۀ فساد سياسي، چارچوبي را براي فهم اين پد‏ید‏ه، چگونگي ظهور و استمرار آن و چگونگي رويارويي با آن مطرح مي‌سازند. بي‌ترد‏ید، تصميم‌گيران، و سياستگذاران حوزة جامعه‌شناسي سياسي، حقوق مد‏یريت و اقتصاد، مطالعه اثر حاضر را سود‏مند خواهند يافت.

توضیحات تکمیلی

وزن 0,5 کیلوگرم

بررسی

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که بررسی ارسال می کند “اقتصاد سیاسی فساد (کالبدشکافی مفاسد اقتصادی سیاستمداران)”