ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و داﻧﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻃﻠﯿﻌﻪ ﻫﺰاره ﺳﻮم

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه: ﺑﻦ ﻓﺎﯾﻦ
ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﻣﺤﻤﺪﮐﻤﺎل ﺳﺮورﯾﺎن
ﻧﺎﺷﺮ: اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ: دوم 1394
ﭼﺎپ: ﺑﺮﺗﺮ
ﻗﯿﻤﺖ: 180,000 رﯾﺎل
ﺷﺎﺑﮏ: 8-65-6946-964

به اشتراک گذاری این محصول

توضیحات

کشمکش‌ها و رویارویی‌های نظری و عملی ملّت‌های گوناگون دنیا به ویژه با آغاز دوره نوزایی در غرب و جهش‌های خیره‌کننده علمی و تکنیکی کشورهای غربی در سده‌های اخیر- در کنار دستاوردهای فرخنده برای بشر معضلات و پیامدهای ناگواری نیز به ارمغان آورده است. اندیشمندان حوزه‌های گوناگون دانش‌های اجتماعی و اقتصاد در برخورد با این مسایل و در فرایند کوشش برای شناخت و حل و فصل آنها رویکردهای نو و در برخی موارد متعارض داشته‌اند. مقو‌له سرمایه اجتماعی از جمله مباحثی است که نویسنده در این کتاب می‌کوشد ابعاد گوناگون و همگونی‌ها و ناهمگونی‌های درونی و بیرونی آن را بررسی کند. چشم‌اندازهای مطرح شده در این کتاب به طور فراگیر و گسترده و در عین حال به گونه‌ای هنرمندانه در معرض نظر خوانندگان فرهیخته‌ای قرار می‌گیرد که می‌خواهند با کوشش فراوان نقاب از چهره واقعیت‌های تلخ و شیرین بشر امروزی و کامیابی‌ها و ناکامی‌های آن برگیرند.

توضیحات تکمیلی

وزن 0,625 کیلوگرم

بررسی

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که بررسی ارسال می کند “ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و داﻧﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻃﻠﯿﻌﻪ ﻫﺰاره ﺳﻮم”